STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Studenckie Koło Naukowe
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Podanie o zwolnienie z egzaminu
Zuryfix
Przeglądy preparatów
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2017-08-01
Przeglądy preparatów przedegzaminacyjne odbędą się 30.08.2017 w godzinch od 10.00- 14.00
Sprawdzanie szpilek z egzaminu
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-07-04
Sprawdzanie szpilek z egzaminu możliwe będzie w dniu 6.7.2017r od godz. 10:00-12:00.
EGZAMIN I termin 27.06.2017 KLUCZ
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2017-06-28
Egzamin I termin 27.06.2017 I tura 9:00 - Klucz

1. fovea costalis
2. tuberculum costae
3. sulus m. peronei longus
4. spina iliaca superior anterior
5. lig acromioclaviculare
6. vena poplitea
7. patella
8. lig. cruciatum posterius
9. os trapezium
10. articulatio interphalangealis
11. m. abductor pollicis longus
12. ramus superficialis nervi radialis
13. a. ulnaris
14. arcus palmaris superficialis
15. m. flexor digitorum longus
16. Lig. cruciatum anterius
17. impressio nervi trigemini
18. fossa pterygoidea
19. m. semitendinosus
20. vena saphena parva
21. truncus superior, plexus brachialis
22. m. adductor longus
23. v. thoracica interna
24. ductus choledochus
25. vena portae hepatis
26. pancreas
27. lamina posterior m. recti abdominis, (vagina m. recti abdominis)
28. falx inguinalis
29. a. ileocolica
30. v. mesenterica superior
31. n. phrenicus sin.
32. v. azygos
33. m. cricothyroideus
34. a. pulmonalis sin.
35. ureter (sin)
36. a. epigastrica inferior
37. v. brachiocephalica sin.
38. n. cutaneus femoris lateralis
39. plica vocalis
40. glandula lacrimalis
41. m. subscapularis
42. oesophagus
43. cuspis septalis, valva tricuspidalis
44. sinus coronarius
45. fascia spermatica interna
46. a. uterina
47. m. genioglossus
48. ostium pharyngeum tubae auditivae
49. commisura posterior
50. tractus opticus

Egzamin I termin 27.06.2017 (wtorek) II tura 11:30 - Klucz

1. tuberculum conoideum
2. crista musculi supinatoris
3. incisura ulnaris radii
4. spina ischiadica
5. lig. coracoclaviculare
6. n. tibialis
7. Lig. cruciatum anterius
8. lig. patellae
9. os triquetrum
10. proc. styloideus ulnae
11. m. palmaris longus
12. a. brachialis
13. a. radialis
14. n. digtalis palmaris proprius
15. m. flexor hallucis longus
16. meniscus lateralis
17. crista occipitalis interna
18. sinus petrosus inferior
19. m. semimembranosus
20. v. saphena parva
21. truncus inferior, plexus brachialis
22. n. saphenus
23. m. transversus thoracis
24. v. portae hepatis
25. colon transversum
26. m. erector spinae
27. m. obliquus internus abdominis
28. ductus deferens
29. a. ileocolica
30. lig. falcifome hepatis
31. NC X sin.
32. aurciula dextra
33. isthmus glandulae thyroideae
34. bifurcatio tracheae
35. n. femoralis
36. a. circumflexa femoris lateralis
37. m. sternohyoideus
38. a. rectalis superior
39. plica vestibularis
40. n. frontalis
41. m. infraspinatus
42. bronchus principalis sin.
43. cuspis anterior, valva mitralis
44. A. coronaria dextra
45. sinus epidydymidis
46. a. umbilicalis
47. uvula veli palatini
48. m. geniohyoideus
49. commisura anterior
50. brachium coilliculus inferior

EGZAMIN I termin 26.06.2017 KLUCZ
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2017-06-27
Egzamin Termin I 26.06.17. godz. 9.00
1. Tuberositas radii
2. Fovea dentis
3. Sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi
4. Linea musculi solei
5. Lig. coracoacromiale
6. A. ulnaris
7. Arcus aortae
8. Trachea
9. Os scaphoideum
10. Proc. styloideus ulne
11. M. flexor carpi ulnaris
12. A. subscapularis
13. M. fibularis longus
14. N. fibularis communis
15. N. saphenus
16. M. psoas maior
17. Foramen stylomastoideum
18. Fossa scaphoidea
19. V. epigastrica inferior
20. M. obliquus internus
21 N. lingualis
22. A. subclavia sinistra
23. M. pectineus
24. V. circumflexa ilium profunda
25. Vesica fellea/biliaris
26. Colon transversum
27. A. lienalis
28. V. portae hepatis
29. M. papillaris anterior, ventriculus sinister
30. Ramus interventricularis anterior arteriae coronariae sinstrae
31. V. azygos
32. Papilla duodeni maior
33. M. cricoarytenoideus posterior
34. M. trachealis/paries membranacea tracheae
35. A. carotis interna
36. NC V
37. A. mesenterica inferior
38. V. testicularis sinistra
39. M. obliquus superior
40. Plica salpingopharyngea
41. A. thoracica interna
42. Atrium sinistrum
43. Ampulla ductus deferentis
44. Crus penis
45. Lig. teres uteri
46. Excavatio rectouterine
47. N. auricularis magnus
48. M. buccinator
49. A. cerebri anterior
50. Corpus genicualtum mediale


Egzamin Termin I 26.06.17 godz 11:30

1. Tuberculum minus (humeri)
2. Sulcus arteriae vertebralis
3. Sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi
4. Tuberositas tibiae
5. Lig. transversum scapulae (superius)
6. A. radialis
7. M. infraspinatus
8. Truncus pulmonalis
9. Articulatio metacarpophalangealis
10. Os pisiforme
11. M. flexor carpi radialis
12. A. subscapularis
13. M. fibularis brevis
14. A. poplitea
15. N. fibularis communis
16. V. saphena parva
17. Foramen ovale
18. Incisura mastoidea
19. A. epigastrica inferior
20. M. rectus abdominis
21. A. maxillaris
22. V. sublavia sinistra
23. V. circumflexa femoris lateralis
24. A. umbilicalis
25. M. psoas maior (MRI)
26. Vena cava inferior
27. V. lienalis
28. A. hepatica communis
29. Cuspis anterior valvae mitralis/bicuspidalis/atrioventricularis sinistrum
30. A. coronaria dextra
31. Vena azygos
32. Tonsilla palatina
33. M. cricoarythenoideus posterior
34. A. pulmonalis sinistra
35. Chiasma optica
36. Glandula pinealis/ corpus pineale
37. A. circumflexa ilium profunda
38. N. genitofemoralis
39. N. frontalis
40. M. geniohyoideus
41. A. profunda brachii
42. M. pectoralis minor
43. Uvula vesicae
44. M. transversus perinei profundus
45. Isthmus tubae uterinae
46. A. uterina
47. N. auricularis magnus
48. Glandula submandibularis
49. Adhesio interthalamica
50. Trigonum lemnisci

Zaliczenia II semestru i terminy egzaminów
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2017-04-20

EGZAMIN II termin

4.09.2017
- część praktyczna (szpilki) godz. 9:00
6.09.2017 - część teoretyczna (test) godz. 8:00

EGZAMIN III termin

12.09.2017 - część praktyczna (szpilki) godz. 9:00

13.09.2017 -część teoretyczna (test) godz. 9:00
9.05.2017 III termin semestralka I semestr godz.8.00

15, 17.05.2017 Sprawdzian dopuszczeniowy I termin - Abdomen,pelvis

18, 19.05.20-17 Zaliczenie - I termin Abdomen, pelvis, sprawdzian dopuszczeniowy II termin

19.05.2017 Semestralka dla Studentów przystępujących do konkursu Scapula Aurea 2017

22.05.2017 Konkurs Scapula Aurea 2017 - wewnętrzny

23.05.2017 Przeglądy preparatów dla Studentów przystępujących do konkursu Scapula Aurea

24.05.2017 przeglądy preparatów na turach

25,26.05.2017
Zaliczenie II termin Abdomen, Pelvis

29.05.2017 Zaliczenie - III termin CNS

31.05.2017 Zaliczenie - III termin Abdomen,Pelvis

6.06.2017 Semestralka I termin II semestr godz.8.00

07.06.2017 Dodatkowy IV termin szpilki II semestr


9.06.2017 Semestralka II termin II semestr godz 7:30 (zbiórka przy prosektorium)

13.06.2017 Semestralka III termin II semestr godz. 8:00EGZAMIN I termin

26.06.2017, 27.06.2017 - część praktyczna (szpiki) godz 9.00

30.06.2017 - część teoretyczna (test) godz. 9:00


Przypominamy
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-03-31
Przypominamy:

W przypadku usprawiedliwienia nieobecności na ćwiczeniach i na sprawdzianie praktycznym, stosowne zaświadczenie lekarskie, należy przedłożyć w sekretariacie Katedry do 3 dni od daty nieobecności na zajęciach lub sprawdzianu praktycznego
(w formie mailowej, telefonicznej, faxem, bezpośrednio w sekretariacie katedry).


Będąc na zwlonieniu lekarskim nie można uczęszczać na zajęcia oraz na zaliczenia.
Ubiór
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2016-10-01
Podczas zajęć ćwiczeniowych bezwzględnie będzie sprawdzany ubiór oraz obuwie zmienne. Każdy kto nie będzie miał odpowiedniego stroju oraz zmiennego obuwia nie będzie wpuszczany na zajęcia.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM