STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Studenckie Koło Naukowe
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Podanie o zwolnienie z egzaminu
Zuryfix
EGZAMIN I termin 26.06.2017 KLUCZ
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2017-06-27
Egzamin Termin I 26.06.17. godz. 9.00
1. Tuberositas radii
2. Fovea dentis
3. Sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi
4. Linea musculi solei
5. Lig. coracoacromiale
6. A. ulnaris
7. Arcus aortae
8. Trachea
9. Os scaphoideum
10. Proc. styloideus ulne
11. M. flexor carpi ulnaris
12. A. subscapularis
13. M. fibularis longus
14. N. fibularis communis
15. N. saphenus
16. M. psoas maior
17. Foramen stylomastoideum
18. Fossa scaphoidea
19. V. epigastrica inferior
20. M. obliquus internus
21 N. lingualis
22. A. subclavia sinistra
23. M. pectineus
24. V. circumflexa ilium profunda
25. Vesica fellea/biliaris
26. Colon transversum
27. A. lienalis
28. V. portae hepatis
29. M. papillaris anterior, ventriculus sinister
30. Ramus interventricularis anterior arteriae coronariae sinstrae
31. V. azygos
32. Papilla duodeni maior
33. M. cricoarytenoideus posterior
34. M. trachealis/paries membranacea tracheae
35. A. carotis interna
36. NC V
37. A. mesenterica inferior
38. V. testicularis sinistra
39. M. obliquus superior
40. Plica salpingopharyngea
41. A. thoracica interna
42. Atrium sinistrum
43. Ampulla ductus deferentis
44. Crus penis
45. Lig. teres uteri
46. Excavatio rectouterine
47. N. auricularis magnus
48. M. buccinator
49. A. cerebri anterior
50. Corpus genicualtum mediale


Egzamin Termin I 26.06.17 godz 11:30

1. Tuberculum minus (humeri)
2. Sulcus arteriae vertebralis
3. Sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi
4. Tuberositas tibiae
5. Lig. transversum scapulae (superius)
6. A. radialis
7. M. infraspinatus
8. Truncus pulmonalis
9. Articulatio metacarpophalangealis
10. Os pisiforme
11. M. flexor carpi radialis
12. A. subscapularis
13. M. fibularis brevis
14. A. poplitea
15. N. fibularis communis
16. V. saphena parva
17. Foramen ovale
18. Incisura mastoidea
19. A. epigastrica inferior
20. M. rectus abdominis
21. A. maxillaris
22. V. sublavia sinistra
23. V. circumflexa femoris lateralis
24. A. umbilicalis
25. M. psoas maior (MRI)
26. Vena cava inferior
27. V. lienalis
28. A. hepatica communis
29. Cuspis anterior valvae mitralis/bicuspidalis/atrioventricularis sinistrum
30. A. coronaria dextra
31. Vena azygos
32. Tonsilla palatina
33. M. cricoarythenoideus posterior
34. A. pulmonalis sinistra
35. Chiasma optica
36. Glandula pinealis/ corpus pineale
37. A. circumflexa ilium profunda
38. N. genitofemoralis
39. N. frontalis
40. M. geniohyoideus
41. A. profunda brachii
42. M. pectoralis minor
43. Uvula vesicae
44. M. transversus perinei profundus
45. Isthmus tubae uterinae
46. A. uterina
47. N. auricularis magnus
48. Glandula submandibularis
49. Adhesio interthalamica
50. Trigonum lemnisci

Zaliczenia II semestru i terminy egzaminów
dla: Wydział Lekarski
autor: Tomasz Lepich
data umieszczenia: 2017-04-20

EGZAMIN II termin

4.09.2017
- część praktyczna (szpilki) godz. 9:00
6.09.2017 - część teoretyczna (test) godz. 8:00

EGZAMIN III termin

12.09.2017 - część praktyczna (szpilki) godz. 9:00

13.09.2017 -część teoretyczna (test) godz. 9:00
9.05.2017 III termin semestralka I semestr godz.8.00

15, 17.05.2017 Sprawdzian dopuszczeniowy I termin - Abdomen,pelvis

18, 19.05.20-17 Zaliczenie - I termin Abdomen, pelvis, sprawdzian dopuszczeniowy II termin

19.05.2017 Semestralka dla Studentów przystępujących do konkursu Scapula Aurea 2017

22.05.2017 Konkurs Scapula Aurea 2017 - wewnętrzny

23.05.2017 Przeglądy preparatów dla Studentów przystępujących do konkursu Scapula Aurea

24.05.2017 przeglądy preparatów na turach

25,26.05.2017
Zaliczenie II termin Abdomen, Pelvis

29.05.2017 Zaliczenie - III termin CNS

31.05.2017 Zaliczenie - III termin Abdomen,Pelvis

6.06.2017 Semestralka I termin II semestr godz.8.00

07.06.2017 Dodatkowy IV termin szpilki II semestr


9.06.2017 Semestralka II termin II semestr godz 7:30 (zbiórka przy prosektorium)

13.06.2017 Semestralka III termin II semestr godz. 8:00EGZAMIN I termin

26.06.2017, 27.06.2017 - część praktyczna (szpiki) godz 9.00

30.06.2017 - część teoretyczna (test) godz. 9:00


Przypominamy
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-03-31
Przypominamy:

W przypadku usprawiedliwienia nieobecności na ćwiczeniach i na sprawdzianie praktycznym, stosowne zaświadczenie lekarskie, należy przedłożyć w sekretariacie Katedry do 3 dni od daty nieobecności na zajęciach lub sprawdzianu praktycznego
(w formie mailowej, telefonicznej, faxem, bezpośrednio w sekretariacie katedry).


Będąc na zwlonieniu lekarskim nie można uczęszczać na zajęcia oraz na zaliczenia.
Ubiór
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2016-10-01
Podczas zajęć ćwiczeniowych bezwzględnie będzie sprawdzany ubiór oraz obuwie zmienne. Każdy kto nie będzie miał odpowiedniego stroju oraz zmiennego obuwia nie będzie wpuszczany na zajęcia.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM