STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Studenckie Koło Naukowe
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Podanie o zwolnienie z egzaminu
Zuryfix
Program zajęć na najbliższe zajęcia
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-09-16
Plan ćwiczeń dla Wydziału Lekarskiego
rok 2016/2017Ćwiczenie 1,2 Seminarium
3.10.2016 – 7.10.2016

Wprowadzenie do anatomii i zajęć prosektoryjnych

Regulamin zajęć


Obowiązuje nomenklatura angielska lub łacińska pojęć anatomicznych

Podstawowe osie ciała (anatomical orthogonal axes): oś pionowa (vertical axis), oś poprzeczna (horizontal axis), oś strzałkowa (sagittal axis)
Podstawowe płaszczyzny ciała (anatomical planes): płaszczyzna czołowa (frontal plane) płaszczyzna wieńcowa (coronal plane), płaszczyzna pozioma (horizontal plane), płaszczyzna poprzeczna (transverse plane), płaszczyzna strzałkowa (sagittal plane), płaszczyzna pośrodkowa (median plane, midsagittal plane), płaszczyzna przypośrodkowa (paramedian plane, parasagittal plane).
Miana kierunku i położenia (terms of direction and relation)
Okolice oraz linie ciała (regions and lines)
Podstawowe elementy budowy ustroju (pojęcie komórek, tkanek).
Tkanka kostna: skład, budowa, właściwości kości, kostnienie
Kość (bone). Typy kości (classification of the bones)
Połączenia (joints). Połączenia kości: połączenie ścisłe (synarthrosis), połączenie włókniste (fibrous joint), więzozrost (syndesmosis), więzozrost włóknisty (fibrous syndesmosis), więzozrost sprężysty (elastic syndesmosis), wklinowanie (gomphosis), szew (suture), połączenie chrzęstne (cartilaginous joint), połączenie kostne (bony joint), kościozrost (synostosis)
Staw (diarthrosis) budowa, przykłady połączeń
Podstawowe składniki stawu (principal structures of joint): powierzchnia stawowa (articular surface), jama stawowa (articular cavity), torebka stawowa (articular capsule).
Dodatkowe składniki stawu (accessory structures of joint): obrąbek stawowy (articular labrum), krążek stawowy (articular disc), więzadło (ligament), łąkotka stawowa (articular meniscus). Określenie typu stawu ze względu na: ilość tworzących je kości, ukształtowanie powierzchni stawowych, ilość osi ruchu. Rodzaje stawów (varietes of the joints): staw prosty (simple joint), staw złożony (complex joint).
Klasyfikacja stawów (classification of the joints): staw jednoosiowy (uniaxial joint): staw zawiasowy (hinge joint), staw obrotowy (pivot joint), staw śrubowy (cochlear joint), staw dwuosiowy (biaxial joint): staw siodełkowy (saddle joint), staw kłykciowy (condylar joint), staw wieloosiowy (polyaxial joint): staw kulisty wolny (ball and socket joint), staw kulisty panewkowy (cotyloid joint), staw półścisły (amphiarthrosis), staw płaski (plane joint), staw nieregularny (irregular joint). Mechanika stawów. Rodzaje ruchów (types of movements).
/Przy budowie stawów obowiązuje znajomość: typu stawu, powierzchni stawowych, przyczepów torebki stawowej, więzadeł z przyczepami oraz innych elementów dodatkowych stawów/.
Mięśnie (muscles): podział mięśni, budowa, mechanizmy wspomagające czynność mięśni.


Ćwiczenie 3
10.10 - 14.10.2016


Kończyna górna: (UPPER LIMB)

Kości obręczy kończyny górnej (bones of the shoulder girdle)
Obojczyk (clavicle), łopatka (scapula), położenie, budowa.
Połączenie obojczyka z łopatką. Staw barkowo-obojczykowy (acromioclavicular joint). Budowa stawu, typ stawu, mechanika.
Kości części wolnej kończyny górnej (bones of the free part of the upper limb)
Kości ramienia (bones of arm): kość ramienna (humerus) – budowa , położenie
Kości przedramienia (bones of forearm): kość promieniowa (radius), kość łokciowa (ulna) - budowa, pozycja anatomiczna.
Kości ręki (bones of hand), kości nadgarstka (carpal bones), kości śródręcza (metacarpal bones), kości palców (phalanges)
Połączenia stawowe części wolnej kończyny górnej (joints of the free part of the upper limb) Staw ramienny (shoulder joint), staw łokciowy (elbow joint), staw promieniowo-łokciowy dalszy (distal radioulnar joint) - budowa stawów, typ stawu, mechanika.
Stawy ręki (joints of the hand), - budowa stawów, typ stawu, mechanika
Więzozrosty występujące w obrębie części wolnej kończyny górnej.

Ćwiczenie 4
17.10 -21.10.2016

Obręcz kończyny górnej (bones of the shoulder girdle).

Okolice kończyny górnej (regions of the upper limb). Mięśnie i powięzie obręczy kończyny górnej (muscles and fasciae of the shoulder girdle) - przyczepy, czynność. Naczynia tętnicze i żylne układu głębokiego obręczy kończyny górnej (arteries and veins of the shoulder girdle) Przebieg naczyń i ich odgałęzienia. Sieci tętnicze obręczy. Węzły chłonne pachowe (axillary lymph nodes). Nerwy obręczy kończyny górnej (nerves of the shoulder girdle).
Nerw rdzeniowy (spinal nerve) – podstawowe informacje
Splot ramienny (brachial plexus): budowa, położenie, część nadobojczykowa (supraclavicular part), część podobojczykowa (infraclavicular part), gałęzie długie i krótkie splotu (short and long branches of brachial plexus). Zakres unerwienia. Unerwienie ruchowe mięśni obręczy, unerwienie skórne, przebieg nerwów, objawy wynikające z ich uszkodzenia, unerwienie autonomiczne.

Ćwiczenie 5
24.10 - 28.10.2016

Ramię (arm). Mięśnie i powięzie ramienia (muscles and fasciae of the arm) – przyczepy, czynność. Przedział przedni ramienia (anterior compartment of arm), przedział tylny ramienia (posterior compartment of arm). Naczynia tętnicze i żylne układu głębokiego (brachial a., v.), przebieg naczyń i ich odgałęzienia. Unerwienie mięśni ramienia ruchowe, unerwienie czuciowe skóry ramienia (innervation of the skin of arm). Przebieg poszczególnych nerwów, objawy wynikające z ich uszkodzenia. Węzły chłonne (lymph nodes).
Przedramię (forearm). Mięśnie i powięzie przedramienia (muscles and fasciae of the forearm) - przyczepy, czynność. Naczynia tętnicze i żylne przedramienia (radial a. , v. , ulnar a., v.) - topografia naczyń, gałęzie naczyń. Unerwienie ruchowe mięśni przedramienia, unerwienie skóry przedramienia (innervation of the skin of forearm). Węzły chłonne (lymph nodes).
Ubiór
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2015-09-29
Podczas zajęć ćwiczeniowych bezwzględnie będzie sprawdzany ubiór oraz obuwie zmienne. Każdy kto nie będzie miał odpowiedniego stroju oraz zmiennego obuwia nie będzie wpuszczany na zajęcia.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM