STRONA GŁÓWNAPLANY ZAJĘĆ | REGULAMINY KONTAKT
MENU STUDENTA
Literatura
Ubiór
Studenckie Koło Naukowe
Wydrukuj Identyfikator
KATEDRA
Pracownicy
Sekretariat
Informacje o Donacji
Wyniki zaliczeń
Podanie o zwolnienie z egzaminu
Zuryfix
Zaliczenia - terminy
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2017-01-10
16.01.2017 - III termin sprawdzian dopuszczeniowy (osteologia) - godz. 7:45

19.20.01.2017
- I termin sprawdzian dopuszczeniowy (klatka piersiowa) - na turach

KOLOKWIUM

23-25.01 2017r - I termin - klatka piersiowa (na turach zgodnie z harmonogramem dziekańskim) - na turach

26.01.2017 sprawdzian dopuszczeniowy II termin (klatka piersiowa) - godz. 7:45

KOLOKWIUM
27.01. 2017r - III termin osteologia, kończyna dolna i kończyna górna

Godz: 8:00 - grupy 1, 3, 5, 12, 13, 20, 21

Godz: 11:30 - grupy 2, 6, 9, 10, 14, 15, 19

Godz: 14:00 - grupy 4, 7, 8, 11, 16, 17,18

KOLOKWIUM
30-31.01.2017r - II termin klatka piersiowa - na turach

KOLOKWIUM
1.02. 2017
- III termin głowa i szyja

Godz. 8:00 - grupy 4,5,13,14,15,19,21

Godz. 11:00 - grupy 3,6,7,8,9,12,20

Godz. 14:00 - grupy 1,2,10,11,16,17,18


01.02.2017
- sprawdzian dopuszczeniowy III termin klatka piersiowa - godz. 7.45

KOLOKWIUM

02.02.2017r - III termin Klatka piersiowa

SPRAWDZIAN SEMESTRALNY TESTOWY

3.02.2017 I termin dla Studentów, którzy zaliczyli wszystkie kolokwia praktyczne

Godziny wymienionych zaliczeń będą ustalone ze starostą roku i w tym celu prosi się o przybycie starosty roku do sekretariatu anatomii
Dopuszczeniówka z głowy i szyi
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-12-09
W poniedziałek i środę odbędzie się na turach dopuszczeniówka z Głowy i Szyi.
Program zajęć na najbliższe zajęcia
dla: Wydział Lekarski
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-11-10
Plan ćwiczeń dla Wydziału Lekarskiego
rok 2016/201714.11 - 16.11.2016
ZALICZENIE
Kończyna górna i dolna (Upper and Lower Limb)
Ćwiczenie 12
17.11 - 18.11.2016


Czaszka (Skull)

Kości mózgoczaszki (neurocranium): typy i budowa kości czaszki, połączenia kości czaszki; kość czołowa (frontal bone), kość potyliczna (occipital bone), kość ciemieniowa
(parietal bone), kość klinowa (sphenoidal bone), kość skroniowa (temporal bone), kość sitowa (ethmoidal bone).
Ściany czaszki (cranial walls): sklepienie (calvaria), podstawa czaszki (cranial base). Elementy anatomiczne znajdujące się na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej ścian czaszki.

21.11-23.11.2016
ZALICZENIE II termin
Kończyna górna i dolna (Upper and Lower Limb)


Ćwiczenie 13
24.11 - 25.11.2016

Czaszka ( cranium)
Kości twarzoczaszki (splanchnocranium): typy i budowa kości czaszki, połączenia kości czaszki: szczęka (maxilla), żuchwa (mandible), kość jarzmowa (zygomatic bone), kość podniebienna (palatin bone), kość nosowa (nasal bone), kośc łzowa (lacrimal bone), małżowina nosowa dolna (inferior nasal concha), lemiesz (vomer), kość gnykowa (hyoid bone).
Staw skroniowo-żuchwowy (temporomandibular joint): budowa, mechanika, topografia stawu skroniowo – żuchwowego. Ściana dolna czaszki.Ćwiczenie 14
28.11 - 30.11.2016


Czaszka (cranium)
Doły i jamy czaszki, oraz ich połączenia
Oczodół (orbit), jama nosowa (nasal cavity), zatoki przynosowe (paranasal sinuses), jama ustna (oral cavity), dół skroniowy (temporal fossa), dół podskroniowy (infratemporal fossa), dół skrzydłowo- podniebienny (pterygopalatine fossa). Dół przedni, środkowy i tylny czaszki (anterior cranial fossa, middle cranial fossa, posterior cranial fossa). Kanały czaszki i doły czaszki (cavities and fossae of the skull). Ograniczenia kostne jam i dołów czaszki oraz przechodzące przez nie struktury

Ćwiczenie 15
1.12 - 02.12.2016

Głowa i szyja (HEAD AND NECK)
Okolice głowy i szyi (regiones of head and neck).
Mięśnie i powięzie głowy i szyi (muscles and fasciae of head and neck): mięśnie powierzchowne szyi (superficial muscles of the neck), mięśnie podpotyliczne (suboccipital muscles), mięśnie nadgnykowe (suprahyoid muscles), mięśnie podgnykowe (infrahyoid muscles), mięśnie głębokie szyi (deep muscles of the neck). Elementy topograficzne: przestrzenie szyi, trójkąty szyi (triangles of the neck), ograniczenia i zawartość, szczelina mięśni pochyłych przednia i tylna (fissures of the scalene muscles) - ograniczenia i zawartość, powrózek naczyniowo- nerwowy szyi - położenie i zawartość.
Splot szyjny (cervical plexus) - położenie, gałęzie, zakres unerwienia. Gałęzie grzbietowe nerwów rdzeniowych odcinka szyjnego.
Nerwy czaszkowe (cranial nerves). podział czynnościowy.
NC VII (facial n.).
Zatoki opony twardej (dural venous sinuses), naczynia i węzły chłonne głowy (arteries, veins and lymph nodes of the head).
Tarczyca (thyroid gland) - budowa, położenie, funkcja, unaczynienie i unerwienie. Naczynia i węzły chłonne szyi (lymph nodes of the neck).
Grasica (thymus). Nerw dodatkowy (accessory n. – NC XI).
/Przy omawianiu poszczególnych NC w trakcie całego bloku dotyczącego anatomii głowy
i szyi obowiązuje lokalizacja jąder NC, miejsca wyjścia z mózgowia i czaszki, funkcjonalne części składowe, zwoje NC, gałęzie nerwów, przebieg i zakres unerwienia, objawy kliniczne wynikające z uszkodzenia poszczególnych nerwów. Drogi nerwowe związane z nerwami czaszkowymi będą omawiane w II semestrze/.

Ćwiczenie 16
05.12 - 07.12.2016

Topografia oczodołu. Oko (eye): gałka oczna (eyeball), narządy dodatkowe oka (accesory oculi organ): mięśnie gałki ocznej (muscles), narząd łzowy (lacrimal apparatus). Unaczynienie tętnicze i żylne oka (ophtalmic a, ophtalmic v.), unerwienie oka.
Nerwy czaszkowe: wzrokowy (optic n. – NC II), okoruchowy (oculomotor n. - NC III), bloczkowy (trochlear n. – NC IV), odwodzący (abducens n. – NC VI), trójdzielny
(NC V1 - ophtalmic n.).
Ucho (ear). Ucho zewnętrzne (extternal ear): małżowina uszna (auricle), przewód słuchowy zewnętrzny (external auditory meatus). Ucho środkowe (middle ear): błona bębenkowa
(tympanic membrane), jama bębenkowa (tympanic cavity), kosteczki słuchowe oraz ich stawy i mięśnie (auditory ossicles), trąbka słuchowa (auditory tube). Ucho wewnętrzne (internal ear): błędnik kostny (osseus labyrinth), błędnik błoniasty (membranous labyrinth), błędnik przedsionkowy (vestibular labyrinth), błędnik ślimakowy (cochlear labyrinth). Unaczynienie i unerwienie ucha (vessels and nerves of the ear). Nerw przedsionkowo – ślimakowy (vestibulocochlear n. – NC VIII).

Ćwiczenie 17
8.12 - 09.12.2016

Nerwy czaszkowe: krańcowy (terminal n. – NC0), węchowe (ofactory n. - NCI),
n. trójdzielny (trigeminal n. NCV1, V2,V3). twarzowy ( facial n. - NCVII), n. językowo-gardłowy (glossopharyngeal n. - NCIX), n. błędny (vagal n. - NCX), n. podjęzykowy (hypoglossus n. - NCXII). Elementy topograficzne: przestrzeń zażuchwowa (retromandibular spaces) - ograniczenia i zawartość. Naczynia głowy i szyi (vessels of the head). Tętnica szyjna wspólna (common carotid artery), Tętnica szyjna zewnętrzna (external carotid artery) - gałęzie t. szyjnej zewnętrznej z przebiegiem i zakres ich unaczynienia. Tętnica podobojczykowa (subclavian a.) – pień tarczowo-szyjny thyrocervical trunk) , pień żebrowo-szyjny (costocervical trunk), żyła szyjna wewnętrzna (internal jugular vein) - przebieg
i dopływy, żyła szyjna zewnętrzna (external jugular vein) - przebieg i dopływy. Układ nerwowy autonomiczny głowy i szyi (autonomic nervous system of the head and neck). Anatomia czynnościowa i radiologiczna głowy i szyi


Ćwiczenie 18
12.12 - 14.12.2016

Nos zewnętrzny (external nose). Jama nosowa i zatoki przynosowe (nasal cavity and paranasal air sinuses). Unaczynienie i unerwienie nosa zewnętrznego i jamy nosowej.
Jama ustna (oral cavity): przedsionek jamy ustnej (vestibule of the mouth), jama ustna właściwa (oral cavity proper), gruczoły ślinowe większe i mniejsze (salivary glands), zęby (teeth), język i mięśnie języka (tongue and muscles of tongue), gardziel (fauces). Unaczynienie i unerwienie jamy ustnej. Gardło (pharynx): część nosowa gardła (nasopharynx), część ustna gardła (oropharynx), część krtaniowa gardła (laryngopharynx), mięśnie gardła (muscles of the pharynx), Unaczynienie i unerwienie gardła (vessels and nerves of pharynx) Pierścień chłonny gardła (annulus lymphaticus pharyngis). Elementy topograficzne: przestrzeń przygardłowa (spatium parapharyngeum), przestrzeń zagardłowa (spatium retropharyngeum) - ograniczenia i zawartość.
Krtań (larynx): chrząstki krtani (cartilagines laryngis), połączenia występujące w obrębie krtani, mięśnie krtani (muscles of larynx), jama krtani (laryngeal cavity), Unaczynienie
i unerwienie krtani (nerves and vessels of the larynx) Przełyk – część szyjna (oesophagus – cervical part). Nerwy czaszkowe: językowo gardłowy (glossopharyngeal n. – NC IX), n. błędny (vagal n. – NC X). Elementy topograficzne głowy i szyi. RTG, CT, NMR, angiografie czaszki i głowy i szyi. Anatomia kliniczna głowy i szyi.

15.12 - 16.12.2016
ZALICZENIE: czaszka i głowa i szyja


Ćwiczenie 19
19.12 - 21.12.2016

Klatka piersiowa (THORAX)
Szkielet osiowy: Kręgosłup (vertebral column)
Budowa kręgów typowych i nietypowych, budowa kości krzyżowej (punkty orientacyjne).
Odcinki i krzywizny kręgosłupa. Połączenia występujące między kręgami (połączenia stawowe i ścisłe ich budowa i czynność) staw dolny głowy, połączenia odcinka przedkrzyżowego kręgosłupa z kością krzyżową.
Kręgosłup jako całość, mechanika kręgosłupa.
Mostek (sternum) – budowa, połączenia
Żebro (rib). Budowa żeber (żebra prawdziwe, rzekome i wolne), budowa mostka. Połączenie obręczy kończyny górnej z mostkiem
Połączenia struktur tworzących szkielet klatki piersiowej (więzozrosty, chrząstkozrosty, stawy, ich budowa i czynność)
Klatka piersiowa jako całość, mechanika klatki piersiowej.
Okolice klatki piersiowej (pectoral regions). Linie topograficzne klatki piersiowej (topografical lines of thorax). Ściany klatki piersiowej (thoracic wall). Skóra (skin), tkanka podskórna (subcutaneous tissue). Powięzie (fascia of the thoracic wall). Mięśnie klatki piersiowej (musculature of the thorax): powierzchowne i głębokie (superficial thoracic muscles and deep thoracic muscles). Grzbiet (back). Okolice grzbietu (regiones of the back). Mięśnie grzbietu (muscles of the back).09.01-11.01.2017
ZALICZENIE: czaszka, głowa i szyja II termin


Ćwiczenie 20
12.01 - 13.01.2017

Przepona (diaphragm), miejsca zmniejszonego oporu w obrębie przepony. Sutek (breast), unaczynienie sutka i spływ chłonki z sutka. Unaczynienie i unerwienie ścian klatki piersiowej.
Jama klatki piersiowej (thoracic cavity).
Opłucna ścienna i trzewna. (parietal and visceral pleura). Jama opłucnej (pleural cavity). Zachyłki opłucnej (pleural recesses). Unaczynienie i unerwienie opłucnej. Tchawica (trachea). Oskrzela (bronchi): oskrzele główne, płatowe, segmentowe (main, lobar and segmental bronchi). Segmenty oskrzelowo – płucne (bronchopulmonary segments). Drzewo oskrzelowe (bronchial tree), drzewo oddechowe (respiratory tree). Unaczynienie i unerwienie tchawicy i oskrzeli. Płuca (lungs), budowa, unaczynienie czynnościowe i odżywcze płuc, unerwienie płuc, topografia płuc i opłucnej. Naczynia i węzły chłonne oskrzeli i płuc, spływ chłonki (blod supply of the lung, nerve supply of the lung, venous drainage of the lung, lymphatic drainage of the lung). Mechanika oddychania. Rzuty płuc i opłucnej na ściany klatki piersiowej.


Ćwiczenie 21
16.01 - 18.01.2017

Serce (heart).
Rozwój serca. Położenie i umocowanie serca, powierzchnie serca. Jamy serca (chambers of the heart), ujścia tętnicze i żylne. Zastawki ujść żylnych i tętniczych: budowa i funkcja. Budowa ścian serca: wsierdzie (endocardium), śródsierdzie (myocardium). Szkielet serca, układ przewodzący, mięśniówka serca. Aorta wstępująca (ascending aorta). Łuk aorty (aortic arch). Unaczynienie tętnicze i żylne, unerwienie serca (arterial supply of the heart, venous drainage of the heart). Osierdzie (pericardium), jama osierdzia (pericardial cavity), zatoka poprzeczna i skośna osierdzia (transverse sinus et oblique), unaczynienie osierdzia, unerwienie osierdzia. Spływ chłonki z serca i osierdzia. Stosunki topograficzne: rzut serca, granice serca, rzut zastawek na ścianę przednią klatki piersiowej, miejsca osłuchiwania zastawek. Krążenie płodowe (fetal circulation), pozostałości po krążeniu płodowym.

Ćwiczenie 22
19.01 - 20.01.2017


Śródpiersie (mediastinum): śródpiersie górne (superior mediastinum) śródpiersie dolne (inferior mediastinum): śródpiersie przednie (anterior mediastinum), śródpiersie środkowe (middle mediastinum), śródpiersie tylne (posteriori mediastinum). Ograniczenia i zawartość poszczególnych części śródpiersia. Układ żył nieparzystych. Łuk aorty (aortic arch) i jego gałęzie. Aorta piersiowa (thoracic aorta) i jej gałęzie. Przełyk (oesophagus). Odcinek piersiowy nerwu błędnego (nervus vagus). Grasica (thymus). Nerw przeponowy (nervus phrenicus). Żyły ramienno-głowowe (venae brachiocephalicae) i żyła główna górna (vena cava superior). Pień współczulny (truncus sympathicus)
Elementy topograficzne klatki piersiowej
RTG, CT, NMR, angiografie klatki piersiowej
Anatomia kliniczna klatki piersiowej


23.01 – 25. 01.2017
Zaliczenie
preparatu: klatka piersiowa


Plan zajęć
dla: Neuroanatomia
autor: Łukasz Aniszewski
data umieszczenia: 2016-10-24
Neuroantomia

12.10.2016 Podstawowe pojęcia neuroanatomii. Ogólna budowa mózgowia.
19.10.2016 Kresomózgowie; podział, istota biała, jądra podkorowe
26.10.2016 Międzymózgowie: budowa, topografia
09.11.2016 Śródmózgowie: budowa, istota biała i szara
16.11.2016 Pień mózgu: most i rdzeń przedłużony, budowa wewnętrzna
i zewnętrzna
23.11.2016 Móżdżek: położenie, budowa, podział czynnościowy
30.11.2016 Rdzeń kręgowy; budowa wewnętrzna i zewnętrzna
07.12.2016 Unaczynienie mózgowia i rdzenia kręgowego

Seminarium:
1. Neuroprzekaźniki - lokalizacja, rola
2. Podwzgórze- jądra podwzgórza i ich funkcja
3. Pień mózgu- twór siatkowaty
4. Podłoże anatomiczne procesów emocjonalnych
5. Układ czuciowy
6. Droga wzrokowa, układ przedsionkowo-suchowy
7. Dominacja półkul

Wykłady:
1.Topografia mózgowia
2. Kora mózgowa-pola czynnościowe i ich funkcja
3. Układ koordynacyjno- ruchowy
4. Nerwy czaszkowe: podział, przebieg, zakres unerwienia
Ubiór
dla: Wydział Lekarski
autor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
data umieszczenia: 2016-10-01
Podczas zajęć ćwiczeniowych bezwzględnie będzie sprawdzany ubiór oraz obuwie zmienne. Każdy kto nie będzie miał odpowiedniego stroju oraz zmiennego obuwia nie będzie wpuszczany na zajęcia.
mini galeria


contents © Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM